GerDa Kick-off

Pressemeddelelse, 15. juni 2023

Høje forventninger og store ønsker til GerDa-projektet

I går afholdte det dansk-tyske uddannelsesprojekt GerDa sit officielle kick-off på EUC Syd i Sønderborg. Konferencen samlede omkring 75 deltagere fra både Danmark og Tyskland og markerede begyndelsen på et ambitiøst Interreg-projekt. GerDa-projektet er et samarbejde mellem seks erhvervsskoler fra begge lande, samt Universität Flensburg og Fredericia Maskinmesterskole. Projektets mål er at skabe en bæredygtig og helhedsorienteret forandringskultur i uddannelsesinstitutioner og vil dermed bl.a. bidrage til kvalificeret arbejdskraft i den grønne sektor.

Kick-off konferencen blev en stor succes og startede med en varm velkomst af direktør Finn Karlsen fra EUC Syd. Han udtrykte sin begejstring for samarbejdet mellem de to lande og projektets potentiale: ”Samarbejdet forventes at skabe en øget forståelse for hinandens arbejdsmetoder og kulturelle forskelle. Alle parter, herunder ledere, undervisere, skolepersonale og virksomhedsansatte er involveret i samarbejdet.” Et grundlæggende aspekt i projektet vil derudover være dannelsesaspektet. Dannelsen omkring bæredygtighed og de 17 verdensmål skal sørge for de rette holdninger især hos eleverne og de studerende. Finn Karlsen er overbevist om, at dette vil lette implementeringen af de nødvendige ændringer i forhold til den grønne dagsorden.

Michael Jørgen Hamann, direktør for Sønderborg Vækstråd, bekræftede i sit oplæg behovet for veluddannet arbejdskraft i den grønne sektor, som Sønderborg Kommune og dens virksomheder i særdeleshed har stærkt brug for.
Derefter fulgte et indlæg fra Stephan Kleinschmidt, Dezernent für Projektkoordination, Dialog und Image i Flensburg. Han roste GerDa-samarbejdet for bl.a. at bygge bro mellem offentlige og privatøkonomiske interesser. Han mente også, at projektet derudover vil kunne bidrage til et attraktivt og internationalt uddannelsesmiljø, som kan være med til at fastholde og tiltrække arbejdskraft i grænselandet.

Efter pausen fortsatte konferencen med et oplæg fra Michael Gülck fra SHIBB, Schleswig Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung i Kiel. Han gik nærmere ind på begrebet bæredygtige kompetencer, og at netop GerDa-projektet her vil kunne gøre en stor og vigtig forskel. En bæredygtig kompetence indebærer med hans ord også, at fx ”kunne undvære og kritisk stille spørgsmålstegn ved sin egen livsstil.”
I konferencens sidste oplæg fortalte Xenia Duffy, CEO og seniorrådgiver i zeal, Århus, meget passioneret om jordens planetære grænser, og hvordan vi kan bruge dem som et simpelt værktøj i alle vores handlinger: ”En bæredygtig fremtid inden for planetens grænser… handler om samarbejde, skabe synergier og kommunikere med hinanden om løsninger.” Tillid, nævner hun, kommer til at spille en vigtig rolle her. Alt sammen noget, som også GerDa har sat sig for at yde et stort bidrag til.

GerDa-projektet er et samarbejde mellem følgende partnere: EUC Syd (Leadpartner), IBC International Business College, Fredericia Maskinmesterskole, Berufsbildungszentrum Schleswig, HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule, RBZ Hannah-Arendt-Schule, Eckener-Schule Flensburg og Europa-Universität Flensburg.

Projektet vil blive gennemført i perioden 1. april 2023 – 31. marts 2026.

Pressemitteilung, 15. Juni 2023

Hohe Erwartungen und große Wünsche an das GerDa-Projekt

Gestern fand im EUC Syd in Sønderborg der offizielle Startschuss für das deutsch-dänische Bildungsprojekt GerDa statt. Die Konferenz brachte rund 75 Teilnehmende aus Deutschland und Dänemark zusammen und markierte den Beginn eines ehrgeizigen Interreg-Projekts. Das GerDa-Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen sechs Berufsschulen aus beiden Ländern sowie der Universität Flensburg und der Fredericia Maskinmesterskole. Ziel des Projekts ist es, eine nachhaltige und ganzheitliche Veränderungskultur in den Bildungseinrichtungen zu schaffen und so zu qualifizierten Arbeitskräften im grünen Sektor beizutragen.

Die Auftaktkonferenz war ein großer Erfolg und begann mit einer herzlichen Begrüßung durch Direktor Finn Karlsen vom EUC Syd. Er brachte seine Begeisterung für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und das Potenzial des Projekts zum Ausdruck: “Die Zusammenarbeit soll ein besseres Verständnis für die Arbeitsmethoden und kulturellen Unterschiede des jeweils anderen Landes schaffen. Alle Beteiligten, einschließlich Führungs- und Lehrkräfte, Schulpersonal und Mitarbeitende in Unternehmen, sind an der Zusammenarbeit beteiligt”. Ein grundlegender Aspekt des Projekts wird auch der Bildungsaspekt sein. Die Bildung rund um das Thema Nachhaltigkeit und die 17 Weltziele (SDGs) soll für die richtige Einstellung sorgen, insbesondere bei Schülerinnen, Schülern und Studierenden. Finn Karlsen ist überzeugt, dass dies die Umsetzung der notwendigen Veränderungen in Bezug auf die grüne Agenda erleichtern wird.
Michael Jørgen Hamann, Direktor von Sønderborg Vækstråd, bestätigte in seinem Vortrag den Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften im grünen Sektor, den die Kommune Sønderborg und ihre Unternehmen besonders dringend benötigen.

Es folgte ein Beitrag von Stephan Kleinschmidt, Dezernent für Projektkoordination, Dialog und Image in Flensburg. Er lobte die GerDa-Kooperation unter anderem für den Brückenschlag zwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Interessen. Das Projekt unterstütze auch die Entwicklung eines attraktiven und internationalen Ausbildungsmilieus, das dazu beitragen könne, Arbeitskräfte in der Grenzregion zu halten und anzuziehen.
Nach einer Pause wurde die Konferenz mit einem Vortrag von Michael Gülck vom SHIBB (Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung) in Kiel, fortgesetzt. Er ging näher auf die Definition der nachhaltigen Kompetenzen ein und erläuterte, wie das GerDa-Projekt hier einen großen und wichtigen Beitrag leisten könne. Zu einer nachhaltigen Kompetenz gehört nach seinen Worten zum Beispiel auch, “verzichten zu können und den eigenen Lebensstil kritisch zu hinterfragen.”

Im letzten Vortrag der Konferenz sprach Xenia Duffy, CEO und Senior Advisor bei zeal in Aarhus, leidenschaftlich über die planetarischen Grenzen der Erde und wie wir sie als einfaches Werkzeug in all unseren Handlungen nutzen können: “Eine nachhaltige Zukunft innerhalb der planetarischen Grenzen … bedeutet Zusammenarbeit, Synergien zu schaffen und miteinander über Lösungen zu kommunizieren.” Vertrauen wird dabei eine wichtige Rolle spielen, betonte sie. All das ist etwas, wozu auch GerDa einen wichtigen Beitrag leisten will.

Das GerDa-Projekt ist eine Zusammenarbeit der folgenden Partner: EUC Syd (Leadpartner), IBC International Business College, Fredericia Maskinmesterskole, Berufsbildungszentrum Schleswig, HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule, RBZ Hannah-Arendt-Schule, Eckener-Schule Flensburg und Europa-Universität Flensburg.

Das Projekt wird im Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2026 durchgeführt.

Finansiel støtte:

GerDa modtager finansiel støtte fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Union. Desuden modtager projektet pga. dets relevans for Syddanmark også økonomisk støtte fra Region Syddanmark.

Förderhinweis:

GerDa wird gefördert von Interreg Deutschland-Danmark und der Europäischen Union. Aufgrund der Relevanz des Projektes für Süddänemark leistet auch die Region Syddanmark finanzielle Unterstützung.