Juni 2024

Kære alle
GerDa er nu gået ind i 2. projektperiode, og vi satte årets GerDa i gang med et stort arrangement – Sustain Olympics. Det er et af projektets fyrtårne, og generalprøven blev afholdt 7. maj med 140 deltagende elever.

Eleverne løste forskellige opgaver i grupper, der bl.a. omhandlede World Overshoot Day og ”Hvordan man kan sætte bæredygtighed på skolernes dagsorden”. Det kom der mange gode bud på, og eleverne udvik-lede fx både spil og skoleplaner.

Kirsten Lemke (BBZ) bød velkommen og understregede vigtigheden af at mødes hen over grænserne i en tid, hvor der er så mange konflikter mange steder i verdenen. Man skal være gode venner med sine naboer og kunne samarbejde, det er vigtigt for både Tyskland og Danmark. Dan Zielke (EUC Syd) lagde i sin tale vægt på, at eleverne var fremtidens klima-ninjas. De skal være bærere af fremtidens grønne løsninger, og erhvervsskolernes uddannelser er supervigtige og nødvendige i opnåelsen af den grønne omstilling.

Tandem-kursus har været afviklet med succes. 20 medarbejdere, 10 tyske og 10 danske, mødtes på et 12-12 seminar, hvor de igennem mange øvelser skulle lære at tale hhv. dansk og tysk. Det kom der mange sjove situationer ud af. Metoden er meget effektiv og deltagerne tog derfra med øgede sprogkompetencer og en betydelig større sikkerhed i at tale nabolandets sprog. Præcis det der var meningen og i en ramme, hvor man lærte meget om hinandens arbejdsområder og kultur.

Elevtur til Flensborg

Den 23.-24. maj besøgte 11 danske elever kokkeklassen fra Hannah-Arendt-Schule i Flensborg for at lære om kalkulation til gastronomien og tilberedning af Clubsandwich i større mængder. Samarbejdet mellem de tyske og danske elever i køkkenet gik som ”smurt”, og der var sandwicher nok til hele skolen.

Her ser man læreren dobbelt – måske en model til at afhjælpe lærermanglen på erhvervsskolerne? Eleverne fra GF2 Gastronomi var i hvert fald meget fascineret af det store spejl, som viser nøjagtigt, hvad faglæreren tilbereder og hvordan. Samværet og samarbejdet mellem de tyske og danske elever gik rigtig godt, og det er ikke farligt at møde andre elever og lærere fra det store udland.

Temadag i GerDa-regi

Studerende fra 8. semester på Maskinmesterskolen i Esbjerg og studerende fra Eckenerschule i Flensburg har arbejdet med forskellige temaer inden for bl.a. jura, innovation og kulturforskelle. Her har grupperne udarbejdet projekter med overskrifter såsom “digitalisering og fremtidens arbejdsmarked”, “ligestilling på arbejdsmarkedet”, “individuel arbejdsret” og “indtræden på arbejdsmarkedet”. De studerende mødtes i Esbjerg for at præsentere projekterne for hinanden, og her kunne de studerende få et indblik i de kultur- og arbejdsforskelle der er på tværs af grænserne, som fx: forskellige nedslag relateret til arbejdsforhold, ledelsesstile og kommunikation mellem kollegaer. Samtidig fik de muligheden for at snakke indbyrdes om deres uddannelser og jobmuligheder i henholdsvis Danmark og Tyskland.

Til frokost blev der serveret den danske klassiker, smørrebrød, hvilket blev godt modtaget – der var i hvert fald ikke mere tilbage efter frokost.

Dagen sluttede med et oplæg fra Business Esbjerg, der fortalte mere om karrieremulighederne i Esbjerg-området. Og her er der mange inden for både de tekniske brancher og andre fagområder, der fra Business Esbjergs side belyses gennem ambitioner om ’Esbjerg som Danmarks bæredygtige energimetropol’ og ’Esbjerg som digitalt knudepunkt’.

Denne grænseoverskridende aktivitet var en rigtig god GerDa aktivitet, fordi den ikke blot gav elever og studerende mulighed for at få indblik i arbejdsforhold på begge sider af den dansk-tyske grænse, men ligeledes fordi, at dagen var med til at generere snakke og diskussioner, der netop tog afsæt i de perspektiver de deltagende elever og studerende er i stand til at bibringe i kraft af deres erfaringer og oplevelser fra Danmark og Tyskland.

GerDa ønsker alle en rigtig god sommerferie.

Lieber Alle,

GerDa ist nun in die 2. Projektperiode eingetreten, und wir haben die diesjährige GerDa mit einem großen Event gestartet – Sustain Olympics. Es ist einer der Leuchttürme des Projekts, und die Generalprobe fand am 7. Mai mit 140 teilnehmenden Schülern statt.

Die Schülerinnen und Schüler lösten in Gruppen verschiedene Aufgaben, unter anderem zum World Overshoot Day und “How to put sustainability on the school agenda”. Dafür gab es viele gute Anregungen, und die Schüler entwickelten zum Beispiel sowohl Spiele als auch Schulpläne.

Kirsten Lemke (BBZ) begrüßte und betonte, wie wichtig es sei, sich in einer Zeit, in der es in vielen Teilen der Welt so viele Konflikte gebe, über Grenzen hinweg zu treffen. Man muss gut mit seinen Nachbarn befreundet sein und kooperieren können, was sowohl für Deutschland als auch für Dänemark wichtig ist. Dan Zielke (EUC Süd) betonte in seiner Rede, dass die Schüler die Klima-Ninjas der Zukunft seien. Sie müssen die Träger der grünen Lösungen der Zukunft sein, und die Ausbildung der Berufsschulen ist sehr wichtig und notwendig, um den grünen Wandel zu erreichen.

Der Tandemkurs wurde mit Erfolg durchgeführt: 20 Mitarbeiter, 10 Deutsche und 10 Dänen, trafen sich bei einem 12-12-Seminar, bei dem sie in vielen Übungen Dänisch bzw. Deutsch lernen mussten. Daraus entstanden viele lustige Situationen. Die Methode ist sehr effektiv und die Teilnehmer verließen das Land mit verbesserten Sprachkenntnissen und einem deutlich größeren Selbstvertrauen im Sprechen der Sprache des Nachbarlandes. Genau das, was beabsichtigt war, und das in einem Umfeld, in dem man viel über die Arbeitsbereiche und die Kultur des anderen gelernt hat.

Schülerausflug nach Flensburg

Am 23. und 24. Mai besuchten 11 dänische Schüler den Kochkurs der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg, um zu lernen, wie man die Gastronomie kalkuliert und Clubsandwiches in großen Mengen zubereitet. Die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und dänischen Schülern in der Küche lief wie am Schnürchen, und es gab genug Sandwiches für die ganze Schule.

Hier sehen Sie den Lehrer doppelt – vielleicht ein Modell, um den Lehrermangel an Berufsschulen zu lindern? Die Schülerinnen und Schüler von GF2 Gastronomie waren sehr fasziniert von dem großen Spiegel, der genau zeigt, was der Fachlehrer wie zubereitet. Die Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den deutschen und dänischen Schülern verlief sehr gut, und es ist nicht gefährlich, andere Schüler und Lehrer aus dem Ausland zu treffen.

Temadag i GerDa-regi

Studierende des 8. Semesters an der School of Marine and Marine Engineering in Esbjerg und Studierende der Eckenerschule in Flensburg haben sich mit unterschiedlichen Themen in Bereichen wie Recht, Innovation und kulturelle Unterschiede beschäftigt. Hier haben die Gruppen Projekte mit Überschriften wie “Digi-talisierung und Arbeitsmarkt der Zukunft”, “Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt”, “Indivi-duelles Arbeitsrecht” und “Einstieg in den Arbeitsmarkt” vorbereitet. Die Studenten trafen sich in Esbjerg, um sich gegenseitig die Projekte vorzustellen, und hier konnten die Studenten einen Einblick in die kulturel-len und beruflichen Unterschiede erhalten, die über Grenzen hinweg bestehen, wie z. B.: unterschiedliche Auswirkungen in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Führungsstile und Kommunikation zwischen Kollegen. Gleichzeitig hatten sie die Möglichkeit, sich untereinander über ihre Ausbildung und ihre Beschäftigungs-möglichkeiten in Dänemark bzw. Deutschland auszutauschen.

Zum Mittagessen wurde der dänische Klassiker Smørrebrød serviert, der gut ankam – zumindest war nach dem Mittagessen nichts mehr übrig.

Der Tag endete mit einer Präsentation von Business Esbjerg, die mehr über die Karrieremöglichkeiten in der Region Esbjerg erzählte. Und hier gibt es viele sowohl in der technischen Industrie als auch in anderen Disziplinen, die von der Seite von Business Esbjerg durch die Ambitionen von “Esbjerg als Dänemarks Metropole für nachhaltige Energie” und “Esbjerg als digitaler Hub” hervorgehoben werden.

Diese grenzüberschreitende Aktivität war eine sehr gute GerDa-Aktivität, weil sie nicht nur den Schülern und Studenten die Möglichkeit gab, einen Einblick in die Arbeitsbedingungen auf beiden Seiten der dänisch-deutschen Grenze zu erhalten, sondern auch, weil der Tag dazu beitrug, Gespräche und Diskussionen anzuregen, die auf den Perspektiven basierten, die die teilnehmenden Schüler und Studenten aufgrund ihrer Erfahrungen und Erfahrungen aus Dänemark und Deutschland vermitteln können.

GerDa wünscht allen einen schönen Sommerurlaub.

Finansiel støtte:

GerDa modtager finansiel støtte fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Union. Desuden modtager projektet pga. dets relevans for Syddanmark også økonomisk støtte fra Region Syddanmark.

Förderhinweis:

GerDa wird gefördert von Interreg Deutschland-Danmark und der Europäischen Union. Aufgrund der Relevanz des Projektes für Süddänemark leistet auch die Region Syddanmark finanzielle Unterstützung.