Sustain-Olympics

Pressemeddelelse, 13. maj 2024

Succesfuld generalprøve af Sustain-Olympics arrangement afholdt af Interreg-projektet GerDa på EUC Syd

Sustain-Olympics, et banebrydende arrangement, fandt sted på EUC Syd i Aabenraa. Målet med arrangementet var at forene unge elever fra Danmark og Tyskland for at skabe kreative og bæredygtige løsninger på aktuelle udfordringer indenfor FN’s verdensmål. Dette initiativ er en del af GerDas strategi, hvor formålet blandt andet er at fremme et bæredygtigt mindset blandt elever og studerende på tværs af skoler og landegrænser.

Kirsten Lemke, skoleleder fra BBZ Schleswig, understregede, i hendes velkomsttale, vigtigheden af et tværnationalt samarbejde for at takle de udfordringer, der kommer til Sønderjylland og Schleswig-Holstein i de kommende år: ”Berlin og København er attraktive byer for mange unge mennesker, men der mangler fagfolk, især til den grønne omstilling på landet. Vi har brug for jer! Som elever og lærlinge er I fremtiden i regionen.”

Arrangementet bød på en dynamisk dag, hvor 140 elever fra partnerskolerne blev opdelt i grupper på tværs af skoler og lande. Her blev de udfordret til at udvikle innovative løsninger, herunder spiludvikling med bæredygtighed for øje. Emner som EarthOvershootDay og bæredygtighed i deres respektive erhvervsområder blev grundig diskuteret og yderligere ideer til indlejring af bæredygtighed i uddannelsen. Dette bidrog til at nedbryde sprogbarrierer og fremme dialogen mellem eleverne.

Det grænseoverskridende samarbejde mellem tyske og danske elever tilførte friske perspektiver og understregede betydningen af internationalt samarbejde i bestræbelserne på at opnå bæredygtige mål. Eleverne havde positive tilbagemeldinger om dagen, og de havde fået mere erfaring med et tværnationalt samarbejde.

Dan Zielke, direktør på EUC Syd, der afsluttede dagen med en motiverende tale til de unge deltagere, fremhævede betydningen af erhvervsskolerne for den grønne omstilling: ”I er fremtidens klimaninjaer!” Hans ros til elevernes spændende produkter understregede potentialet for grænseoverskridende samarbejde, og hvor meget der kan udrettes.

GerDa arbejder på, at der vil blive afholdt et stort afsluttende Sustain-Olympics arrangement i 2026. Dette markerer en fortsat forpligtelse til at fremme bæredygtighed og styrke samarbejde mellem unge fra Danmark og Tyskland.

Pressemitteilung, 13. Mai 2024

Erfolgreiche Generalprobe der Sustain-Olympics des Interreg-Projekts GerDa am EUC Syd

Die Sustain-Olympics, eine bahnbrechende Veranstaltung, fand im EUC Syd in Aabenraa statt. Ziel der Veranstaltung war es, junge Berufsschüler und -schülerinnen aus Dänemark und Deutschland zusammenzubringen, um kreative und nachhaltige Lösungen für aktuelle Herausforderungen im Rahmen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Diese Initiative ist Teil der Strategie von GerDa, die unter anderem darauf abzielt, eine nachhaltige Denkweise bei Schülern über Schulen und Ländergrenzen hinweg zu fördern.

Kirsten Lemke, Schulleiterin des BBZ Schleswig, betonte in ihrer Begrüßungsrede die Bedeutung der transnationalen Zusammenarbeit, um die Herausforderungen zu bewältigen, die in den kommenden Jahren auf Südjütland und Schleswig-Holstein zukommen werden: “Berlin und Kopenhagen sind attraktive Städte für viele junge Menschen, aber es fehlt an Fachkräften, insbesondere für den grünen Wandel auf dem Land. Wir brauchen Sie! Als Schüler und Auszubildende seid ihr die Zukunft in der Region.”

Die Veranstaltung bot einen dynamischen Tag, an dem 140 Schüler der Partnerschulen in Gruppen über Schulen und Länder hinweg eingeteilt wurden. Die Herausforderung war, innovative Lösungen zu entwickeln, beispielsweise die Entwicklung eines Spiels unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. Themen wie EarthOvershootDay und Nachhaltigkeit in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern wurden ausführlich diskutiert und weitere Ideen zur Einbettung von Nachhaltigkeit in die Ausbildung vorangetrieben. Dies trug dazu bei, Sprachbarrieren abzubauen und den Dialog zwischen den Schülern zu fördern.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen deutschen und dänischen Schülern und Schülerinnen fügte neue Perspektiven hinzu und betonte die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Verfolgung nachhaltiger Ziele. Alle gaben im Laufe des Tages ein positives Feedback und hatten Erfahrungen mit einer transnationalen Zusammenarbeit gesammelt.

Dan Zielke, Direktor des EUC Syd, der den Tag mit einer Motivationsrede an die jungen Teilnehmer beendete, betonte die Bedeutung der Berufsschulen für die grüne Wende: “Ihr seid die Klima-Ninjas der Zukunft!” Sein Lob für die spannenden Produkte der Studenten betonte das Potenzial für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und dass viel erreicht werden kann.

GerDa arbeitet auf eine große Abschlussveranstaltung der Sustain-Olympics hin, die 2026 stattfinden soll. Dies veranschaulicht ein kontinuierliches Engagement für die Förderung der Nachhaltigkeit und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen jungen Menschen aus Dänemark und Deutschland.

Finansiel støtte:

GerDa modtager finansiel støtte fra Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Union. Desuden modtager projektet pga. dets relevans for Syddanmark også økonomisk støtte fra Region Syddanmark.

Förderhinweis:

GerDa wird gefördert von Interreg Deutschland-Danmark und der Europäischen Union. Aufgrund der Relevanz des Projektes für Süddänemark leistet auch die Region Syddanmark finanzielle Unterstützung.